MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ I DZIEŃ MEDIACJI 2020 - Aktualności - KPP Wysokie Mazowieckie

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ I DZIEŃ MEDIACJI 2020

Data publikacji 15.10.2020

W dniach między 12 a 16 października 2020 roku trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Z kolei Międzynarodowy Dzień Mediacji w tym roku przypada na dzień 15 października. Ten dzień ma uświadomić społeczeństwo, że wiele spraw i nieporozumień można rozwiązać poza murami Sądu. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnianie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania sporów na gruncie karnym. Do działań zaangażowali się również bielscy policjanci.

Podobnie jak w ubiegłych latach, obchody Międzynarodowego Tygodnia i dnia Mediacji 2020 mają  na celu włączenie lokalnych społeczności do działań prowadzonych przez prezesów Sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz Sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi a wymiarem sprawiedliwości.  Bielscy policjanci, wzorem minionych lat, włączyli się do działań promujących ideę pozasądowego rozwiązywania konfliktów, aby dotrzeć do jak największego grona mieszkańców naszego powiatu. Funkcjonariusze uczestniczą w spotkaniach, konferencjach, prelekcjach i warsztatach o tematyce mediacyjnej. Przez cały tydzień w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych są udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Warto pamiętać, iż rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Mediacja to próba doprowadzenia do porozumienia, a także satysfakcjonującego wszystkie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga osiągnąć zgodę. Każdy  obywatel ma prawo do mediacji. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa  oraz oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego.

Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu/oskarżonemu?

Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego (w konsekwencji szybszemu zatarciu skazania).

Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania karnego.Mediacja stwarza szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa  trafia do mediacji?

Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania przygotowawczego (z inicjatywy pokrzywdzonego lub podejrzanego, albo na wniosek prokuratora lub innego organu  prowadzącego to postępowanie) lub po wniesieniu sprawy do sądu (sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd lub referendarz sądowy).

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego.

Mediacja w sprawach nieletnich - to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów karalnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z czynu karalnego na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków czynu karalnego oraz oczekiwań wobec nieletniego sprawcy.

Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja nieletniemu sprawcy?

Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania przed sądem.

Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania przed sądem.

Mediacja stwarza szansę na zrozumienie konieczności poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (krzywdę).

Jak sprawa trafia do mediacji?

Mediacja może być prowadzona w każdym stadium postępowania sądowego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy. Sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd rodzinny.

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy.