Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 

 Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji  w Wysokiem Mazowieckiem

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa www.wysokie-mazowieckie.policja.gov.pl  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie opublikowano dokumenty, które:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;

- zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

-  nie można zmienić ich struktury;

- zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie;

- nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły;

- ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.;

 

- nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję;

 

- na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne;

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

- poprawienie dostępności strony wiąże się z nadmiernym obciążeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.wysokie-mazowieckie.policja.gov.pl  spełnia wymagania w 99,20 %.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, nr telefonu 47 71 832 11, e-mail: kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres email:  kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem starszym aspirant Anną Zaremba, numer telefonu +47 71 832 19,

 e-mail: anna.zaremba@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wjazd do Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest od ulicy Ludowej.

Główna  siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, znajduje się przy ulicy Ludowej 13, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Drzwi wejściowe do budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Na  drzwiach wejściowych po lewej stronie na wysokości klamki, zamontowany jest dzwonek przywoławczy oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille’a dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po wciśnięciu dzwonka przez osobę z niepełnosprawnością funkcjonariusz pełniący służbę na Stanowisku Kierowania pokieruje osobę do specjalnie dostosowanego pokoju, umiejscowionego na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. W tym pomieszczeniu znajduje się sprzęt z zainstalowaną aplikacją Jabber, która służy  do komunikacji (audio – video) on-line osoby głuchej lub niedosłyszącej z tłumaczem języka migowego. Dostęp do powyższego pomieszczenia, który służy do obsługi wszystkich interesantów jest również dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W wejściu głównym po lewej stronie znajduje się stanowisko kierowania gdzie funkcjonariusze pełnią służbę odpowiedzialną między innymi za obsługę interesantów. Funkcjonariusze stanowiska kierowania nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do dalszych części Brak jest platformy przyschodowej.

- w budynku nie ma windy;

- w okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące;

- w budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a - tabliczka informacyjna:”Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami” zawiera napis w alfabecie Braille’a. Tabliczka informacyjna znajduje się na drzwiach wejściowych do budynku, po lewej stronie na wysokości klamki;

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

- przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

- na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem nie ma tłumacza języka migowego. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza przejdź: http://bip.wysokiemazowieckie.kpp.policja.gov.pl/065/jezyk-migowy/21056,Jezyk migowy.html

- informujemy, że na teren  Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem;

- informujemy, że na terenie  Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na stanowisku kierowania znajduje się telefon komórkowy marki Samsung Galaxy A8, w którym w pliku galeria znajdują się filmy dla osób niesłyszących.

Powrót na górę strony